Miljöövervakningsdata

Hälsorelaterad miljöövervakning

Institutet för miljömedicin, IMM är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för data som insamlats inom såväl nationell som regional miljöövervakning. En datavärds uppdrag är att kvalitetskontrollera och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa får fritt användas om källan anges. Data kan erhållas efter förfrågan. Mer information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan av miljöövervakningens datavärdar skall ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning. Finansiär och huvudman för miljöövervakningen är Naturvårdsverket. Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data.

Vad gäller dataformat, kvalitetsmärkning och använda metoder, klicka här.

 

Programområden:  
Hälsorelaterad miljöövervakning  
Miljögiftssamordning  
Referensdatabas Dataleveransmall

 


 

Programområde: Hälsorelaterad miljöövervakning

Delprogram:
Biologiska mätdata - metaller
Biologiska mätdata - organiska ämnen
Luftföroreningar - exponeringsstudier
Luftföroreningar - hälsoeffekter
Livsmedel och brunnsvatten
Fysikaliska mätdata
Rapporter
Gifter och miljö 2013
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010

Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Hälsorelaterad miljöövervakning- Utvärdering 2007
Hälsorelaterad miljöövervakning 2006



 

Delprogram: Biologiska mätdata - metaller

Undersökning

År

Rapport

Språk

Data

Kontakt

Metallmätningar hos gravida kvinnor

1994-1996

Metaller i miljön - riskfaktorer under graviditet och amning

 

 

Marika Berglund

Metallmätningar hos gravida kvinnor

2000

Undersökning av kvicksilverexponering hos gravida kvinnor i Uppsala län

 

 

Marika Berglund

Metallmätningar hos gravida kvinnor

2001

Kvicksilver i hår och blod hos gravida kvinnor i Västsverige

 

 

Lars Barregård

Metallmätningar hos gravida kvinnor

2002

Metallmätningar hos gravida kvinnor i Lund

 

 

Lars Gerhardsson

Metallmätningar hos gravida kvinnor

2003

Mätningar i riskgrupper, gravida kvinnor i Umeå med omnejdd

 

 

Ingvar Bergdahl

Kvicksilverexponering hos högkonsumenter av fisk

2001

Kvicksilverexponering hos högkonsumenter av fisk

 

 

Marika Berglund

Metaller i blod hos högkonsumenter av fisk, Vättern

2001-2002

Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk, kvicksilver

 

 

Måns Lindell

Exponering för kadmium i en riskgrupp

2002

Kadmiumexponering hos kvinnor i Västsverige, 20-29 år och 50-59 år

 

 Tidsserie

Lars Barregård

Exponering för kadmium i en riskgrupp

2003-2004

 Kadmiumexponering hos kvinnor i Stockholm, 20-29 år och 50-59 år

 

Tidsserie

Marika Berglund

Blyhalter i blod – tidsserie

1978-pågående

Tidsserie – blyhalter i blod

 

Yearly measurements of blood lead in Swedish children since 1978: an update showing that the falling trend continues

Tidsserie 

Thomas Lundh

 

 2002

Spårelement i blodkroppar från väster- och norrbottningar 1990-99

 

Tidsserie

Thomas Lundh

 

2005

 Kadmium och kvicksilver i urin hos yngre män och kvinnor samt medelålders män

 

 

Lars Barregård 

Halter och tidstrender av kadmium, kvicksilver och bly i Skåne och Västerbotten

2002-2006

Kadmium, bly och kvicksilver i blod samt kadmium och bly i urin hos unga och medelålders kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten  

Tidsserie

Maria Wennberg 

Utvärdering av tidsserie – bly och kadmium i blod

1978-2007

Utvärdering av tidsserie - bly- och kadmiumhalter i blod  

 

Staffan Skerfving

Utvärdering av tidsserie – kadmium i urin hos kvinnor

2002-2007

Utvärdering av genomförda studier av halter av kadmium i urin hos två åldersgrupper av kvinnor

 

 

Marika Berglund

Studier av högfiskkonsumenter

2007-2008

Risk och nytta med fisk

 

 

Marika Berglund

Kvicksilver i hår hos gravida kvinnor

2008

Hg i hår hos gravida kvinnor i Västsverige

 

 

Gerd Sällsten

Exponering för kadmium i en riskgrupp 2008-2009 Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2008     Gerd Sällsten
Exponering för kadmium i en riskgrupp 2009

Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Stockholms län – tidsserie

    Marika Berglund
Pilotstudie 2009

Provinsamling i anslutning till Riksmaten pilot 2009
Enkät och slutrapport

   

Heléne Enghardt Barbieri

Utvärdering av samband mellan metallhalter och effekter i en av miljöövervakningens tidsserier 1978-2007

Assessment of relationships between blood-lead concentrations in children and toxic effects

 

Staffan Skerfving

 

Tidsserie metaller i blod samt kadmium i urin

1990-2009 Time trends of cadmium, lead and mercury in the population of Northern Sweden 1990-2009 and blood levels of rhodium and platinum in 2009

 

Maria Wennberg

 

 

Utvärderingsuppdrag

2010 Utvärdering av resultat som underlag till AMAP-arbetet – finns det skillnader mellan norra och södra Sverige i människors exponering för organiska miljöföroreningar och metaller?

 

 

Maria Wennberg

 

 

Halter av kadmium i urin och blod hos kvinnor - Lund

2010

Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 2010 - med jämförelser bakåt till 1999/2000

 

 

Thomas Lundh

 

 

 

Tidsserie – bly-, kadmium- och kvicksilverhalter i blod

2009/2011

Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos skånska barn 2009-2011 - med jämförelser bakåt till 1978

 

 

Thomas Lundh

 

 

 

Undersökning i ett historiskt kontaminerat samhälle

2008

Exponering och kroppsbelastning av PCB och metaller hos befolkningen i ett historiskt kontaminerat samhälle

 

 

Ingela Helmfrid

 

 

 

Analys av metaller i modersmjölk

2000-2009

Metals and trace element concentrations in breast milk of first time healthy mothers: a biological monitoring study

 

 

Marika Berglund

 

 

 

Analyser av miljöföroreningar i blod och urin 2010-2011

Miljöföroreningar i blod och urin och kopplingar till rapporterat matintag i Riksmaten 2010-11  – resultatsammanställning

 

 

Helena Bjermo


Matchning av COPHES

2012

Democophes - Biologisk exponeringsmätning i Europa

 


Marika Berglund

 

 


Biomonitorering

2012-2013

Biomonitorering av kadmium i urin hos unga kvinnor med invandrarbakgrund

 


Gerd Sällsten

 

 

Delprogram:  Biologiska mätdata - organiska ämnen

Undersökning

År

Rapport

Språk

Data

Kontakt

Exponering för persistenta organiska miljöföroreningar hos högkonsumenter av fisk

2001-2002

Exponering för perfluorkarboner hos kvinnor med högt fiskintag

 

 

Katrin Holmström

Exponering för persistenta organiska miljöföroreningar hos högkonsumenter av fisk

2001-2002

Exposure of persistent organic pollutants (POPs) in relation to high fish consumption, part 3

 

Gunilla Lindström

Perfluoroktylsulfonater (PFOS) i blod hos den svenska befolkningen

2002

Perfluoroalkylated compounds in whole blood and plasma from the Swedish population

 

Gunilla Lindström

 

2000

Regionala skillnader i kvinnors kroppsbelastning av persistenta organiska miljöföroreningar

 

 

Anders Glynn

Persistenta organiska ämnen i bröstmjölk

2001-2002

Organiska miljögifter i bröstmjölk från Uppsala, 2000-2001

 

 

Per-Ola Darnerud

Persistenta organiska ämnen i bröstmjölk – regionala skillnader

2001

Organiska miljögifter i bröstmjölk från Göteborg

 

 

Lars Barregård

Persistenta organiska ämnen i bröstmjölk – tidsserie

2002

Persistenta organiska föreningar i bröstmjölk – tidsserie Uppsala

 

Per-Ola Darnerud

Bröstmjölksstudier - tidstrend

 1996-2003

Polyklorerade bifenyler och klorerade bekämpningsmedel/metaboliter i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala, tidstrend 1996-2003

 

Sanna Lignell

Bröstmjölksstudier - tidstrend

1996-2004 

 Tidstrend 1996-2004: Polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDD) och dibenzofuraner (PCDF), polyklorerade bifenyler (PCBer), klorerade bekämpningsmedel och bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala

 

Sanna Lignell

Bröstmjölksstudier - tidstrend

2000-2004 

 Regionala skillnader i halter av persistenta organiska miljögifter i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala, Göteborg, Lund och Lycksele

 

Sanna Lignell

Bröstmjölksstudier - tidstrend

1980-2004 

 Analys av polybromerade difenyletrar (PBDE) och hexabromcyklododekan (HBCDD) i human mjölk från Stockholm – en tidstrends studie

 

Britta Fängström

Exponering för organiska ämnen i en befolkningsgrupp – unga män

1987-2002

Tidstrender för exponering för persistenta organohalogena miljögifter (POP) hos unga svenska män – Resultat från basundersökningen

 

 

Kristina Jakobsson

Exponering för organiska ämnen i en befolkningsgrupp – unga män

2000-2004

Tidstrender för serumhalter av persistenta klororganiska miljögifter (POP) hos unga svenska män – Resultat från den första uppföljningsundersökningen år 2004

 

 

Kristina Jakobsson

Exponering för organiska ämnen i en befolkningsgrupp – unga män

2000-2004

 

 Tidstrender för halter av ftalater i urin hos unga svenska män – Resultat från den första uppföljningsundersökningen år 2004

 

 

Kristina Jakobsson

Exponering för organiska ämnen i en befolkningsgrupp – unga män

2006

 

Tidstrender för och halter av persistenta klorerade och bromerade organiska miljögifter i serum hos unga svenska män – Resultat från den andra uppföljningsundersökningen år 2006

 

 

Bo Jönsson

Exponering för dioxiner hos högkonsumenter av fisk

2002

Tidstrender för halter av persistenta klororganiska miljögifter i blod hos vuxna svenska män i relation till konsumtion av fet östersjöfisk

 

 

Kristina Jakobsson

 

1988-2002

 Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in serum from Swedish men 1988-2002. A longitudinal study

 

Kristina Jakobsson

Kartläggning av PCB i blod hos högkonsumenter av insjöfisk

2001-2002

Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk, organiska ämnen

 

 

Måns Lindell

 

2004

Mätningar av PFOS i bröstmjölk och blod

 

Gunilla Lindström

 

2004

 Uppskattning av befolkningens exponering för kemiska bekämpningsmedel - en pilotstudie

 

 

Margareta Littorin

Persistenta organiska ämnen i bröstmjölk - tidstrend 

1996-2006

Bromerade flamskyddsmedel i modersmjölk från förstföderskor i Uppsala - uppdaterad tidstrend 1996-2006

 

Sanna Lignell

 Persistenta organiska ämnen i bröstmjölk - tidstrend

1996-2006

Tidstrend 1996-2006:
Polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDD) och dibenzofuraner (PCDF), polyklorerade bifenyler (PCBer), klorerade bekämpningsmedel och bromerade flamskyddsmedel i modersmjölk från förstföderskor i Uppsala.

 

Sanna Lignell

Bröstmjölksstudier - tidstrend

2008

Persistenta halogenerade organiska miljöföroreningar i modersmjölk från förstföderskor i Uppsala 2008

 

Sanna Lignell

Analyser av insamlade bröstmjölksprover

2007

Insamling av bröstmjölksprover från Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå samt Analyser av insamlade bröstmjölksprover

 

 

Maria Athanasiadou

Studier av högfiskkonsumenter

2007-2008

Risk och nytta med fisk

 

 

Anders Glynn

 

Analyser av pesticider i urinprover

2004-2008

Uppskattning av befolkningens exponering för kemiska bekämpningsmedel 2004-2008/2009

 

 

Margareta Littorin

  

1987-2007

Retrospektiva studier av halterna av perfluorerade ämnen i plasma hos kvinnor mellan 1987 och 2007

 

 

Bo Jönsson

  

1996-1999

Perfluorerade organiska ämnen i blod under graviditet och amning

 

 

Anders Glynn

Exponering för flamskyddsmedel via andra vägar än föda

2008

PBDE, HBCD och PCB i inomhusdamm och i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala 2008

 

 

Per Ola Darnerud

 

Pilotstudie 2009

Provinsamling i anslutning till Riksmaten pilot 2009
Enkät och slutrapport

   

Heléne Enghardt Barbieri

Mätningar i insamlade bröstmjölksprover (Stockholm, Lund, Göteborg) 2008-2010

Insamling och kemisk analys av miljöföroreningar i svensk modersmjölk - Resultat från 2008-2010

   

Åke Bergman

Exponering för POPs i allmänbefolkningen - mönstrande  

2009-2010

Tidstrender för och halter av persistenta fluorerade, klorerade och bromerade organiska miljögifter i serum samt ftalater i urin hos unga svenska män – Resultat från den tredje uppföljningsundersökningen år 2009-2010

 

 

Bo Jönsson

Tidsserie för BDE-209 1996-2010 BDE-209 i blodserum från förstföderskor i Uppsala – tidstrend 1996-2010

 

Sanna Lignell

Tidsserie för perfluorerade organiska ämnen 1996-2010 Tidsserie för perfluorerade organiska ämnen

 

Anders Glynn

 

Utvärderingsuppdrag

2010

Utvärdering av resultat som underlag till AMAP-arbetet – finns det skillnader mellan norra och södra Sverige i människors exponering för organiska miljöföroreningar och metaller?

 

 

Maria Wennberg

 

Undersökning i ett historiskt kontaminerat samhälle

2008

Exponering och kroppsbelastning av PCB och metaller hos befolkningen i ett historiskt kontaminerat samhälle

 

 

Ingela Helmfrid

 

 

 

Analys bekämpningsmedel 2010/2011 Exponering för kemiska bekämpningsmedel hos landsbygdsbefolkning i Skåne 2010-11    

Margareta Littorin

POP i serum och diabetesrisk 1991-2007

Persistenta organiska miljöföroreningars halter i plasma i relation till kostfaktorer av betydelse för diabetesrisk

   

Ingvar Bergdal

Tidsserie i bröstmjölk 1996-2010

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden – results from 2008/2010 and temporal trends 1996-2010

 

Sanna Lignell

 

Analys av BPA och andra fenolära ämnen i serum

1996-2011

Tidstrend 1996-2011– Bisfenol A (BPA) och andra fenolära ämnen i blod från förstföderskor i Uppsala

   

Irina Gyllenhammar

Analyser av miljöföroreningar i blod och urin

2010-2011

Miljöföroreningar i blod och urin och kopplingar till rapporterat matintag i Riksmaten 2010-11  – resultatsammanställning

   

Helena Bjermo

Tidstrend: Analyser av dioxiner och dioxinlika PCB i modersmjölk

1972-2011

Uppdaterande och nya tidstrendsanalyser av halogenerade persistenta ämnen i svensk bröstmjölk: PCDDs, PCDFs och DL-PCB

   

Åke Bergman

PBDE och HBCD i blod och bröstmjölk - korrelationsstudier

2010

Polybrominated diphenylethers (PBDE) and hexabromocyclododecane (HBCD) in paired samples of blood serum and breast milk – a correlation study

 

Sanna Lignell

Analyser av pesticider i urin

2010

Analyser av pesticider i urin hos skånska kvinnor 2010

   

Margareta Littorin

Samband mellan halter av perfluorerade kemikalier i serum och modersmjölk

2004-2011

PFAAs in matched milk and serum from primipara women

 

Anna Kärrman


Matchning av COPHES

2012

Democophes - Biologisk exponeringsmätning i Europa

 


Marika Berglund

 

 

Biomonitorering

2012

Biomonitorering av unga män med invandrarbakgrund

 

Gerd Sällsten

Tidstrend

1996-2012

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden – results from year 2012 and temporal trends for the time period 1996-2012

 

Sanna Lignell

Tidstrend

2000-2013

Tidstrender för och halter av perfluorerade alkylsyror (PFAAs) i serum samt ftalatmetaboliter och alkylfenoler i urin hos unga svenska män och kvinnor– Resultat från den fjärde uppföljningsundersökningen år 2013

 

Bo AG Jönsson

Delprogram: Luftföroreningar - exponeringsstudier

Undersökning

År

Rapport

Språk

Data

Kontakt

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft

2000

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft – personlig exponering, individrelaterade stationära mätningar och bakgrundsmätningar i Göteborg 2000

 

 

Gerd Sällsten

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft

2001

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Umeå

 

 

Jan-Olof Levin

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft

2002

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Stockholm

 

 

Tom Bellander

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft

2003

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Malmö 2003

 

 

Håkan Tinnerberg

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft

2005

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft. Lindesberg 2005/2006

 

 

Lennart Andersson

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft

2008

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Malmö 2008

 

 

Håkan Tinnerberg

 

2004

Quantification of general population exposure to nitrogen dioxid in Sweden

 

Karin Sjöberg 

 

2005

Quantification of deaths attributed to air pollution in Sweden using estimated population exposure to nitrogen dioxide as indicator

 

Bertil Forsberg 

 Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft

2006

Personburen exponering för organiska ämnen och partiklar kopplad till stationära mätningar i Göteborg 2006

 

 

Gerd Sällsten

Metodjämförelse

2008

Jämförelse av provtagare för personburen exponering för bensen och 1,3-butadien

 

 

Gerd Sällsten

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft

2007

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft -Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Umeå 2007

 

 

Annika Hagenbjörk-Gustafsson

 

Exponering och hälsokonsekvensbeskrivning

2005

Quantification of population exposure to PM2.5 and PM10 in Sweden 2005

 

Karin Sjöberg

 

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft

2009

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft 2009

 

 

Anne-Sophie Merritt

Utvärderingsuppdrag - personburen exponering kopplad till stationära mätningar

2011

Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri

 

 

Annika Hagenbjörk-Gustafsson

Effekter av partiklar

2010

Bestämning av toxiska effekter hos respirabla partiklar insamlade med TEOM- instrument i svenska tätorter – ett möjligt verktyg vid hälsorelaterad miljöövervakning

 

 

Pål Graff

Utvärderingsuppdrag

2011

Utvärdering av Ogawa diffusionsprovtagare för mätning av NO2 och NOx i inomhusmiljö, samt jämförelse mellan två diffusionsprovtagare för mätning av NO2

 

 

Annika Hagenbjörk-Gustafsson

Personburen exponering kopplad till stationära mätningar - Lindesberg

2010

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Lindesberg 2010/2011

 

 

Lennart Andersson

Personburen exponering för organiska ämnen och partiklar kopplad till stationära mätningar

2012

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft

 

 

Sandra Johannesson

Pollen

Pollen, luftföroreningar, allergi

 

 

Åslög Dahl

Pollen

2006-2012

Pollen, luftföroreningar och väderlek – bidrar alla till behovet av allergiläkemede

 

 

Åslög Dahl

Uppskattning av exponering för ozon

2013

Uppskattning av exponering för ozon

 

 

Bertil Forsberg

Personburen exponering kopplad till stationära mätningar

2013

Hälsorelaterad miljöövervakning. Cancerframkallande ämnen i tätortsluft. Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Umeå 2013.

 

 

Lars Modig

Delprogram: Luftföroreningar - hälsoeffekter

Undersökning

År

Rapport

Språk

Data

Kontakt

Dagboksstudier

2000

Akuta luftvägsbesvär hos vuxna astmatiker i relation till luftföroreningshalter

 

 

Bertil Forsberg

Dagboksstudier

2005

Besvärsförekomst i relation
tre svenska städer. En studie
miljöövervakningen 2005.

 

 

Bertil Forsberg

Dagboksstudier

2005

 Akuta luftvägsbesvär bland vuxna astmatiker
i förhållande till tidsmässiga variationer
i luftföroreningshalter
- en studie inom den hälsorelaterade miljöövervakningen 2005

 

 

Bertil Forsberg

Akut hälsopåverkan av luftföroreningar i omgivningsluften

1997-1999

Luftföroreningshalter och sjukhusinläggningar för luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg 1997-1999

 

 

Bertil Forsberg

Kvantifiering av akuta luftvägsbesvär kopplade till förhöjda luftföroreningshalter

2002

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma samt några andra luftvägssjukdomar i Stockholm 1998-2002

 

 

Bertil Forsberg

 

1960-2000

En analys av Göteborgs luft över 40 år – halter och dödlighet

 

 

 Bertil Forsberg

 

1988-1996

 Luftföroreningshalter och sjukhusinläggningar för luftvägssjukdomar i Göteborg 1988-1996

 

 

 Bertil Forsberg

 

2005

 Akuta hälsoeffekter av luftföroreningar som indikator – en analys av möjligheterna att använda tidsserieanalyser baserade på hälsoregister och haltmätningar

 

 

 Bertil Forsberg

Akut sjukhusbesök och luftföroreningar

2001-2005

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2005

 

 

 Bertil Forsberg

Utveckling av indikator avseende akutmottagninsbesök kopplat till luftföroreningshalter

2010

Akuta hälsoeffekter av luftföroreningar som indikator – tidsserieanalys av akutmottagningsbesök för astma eller andningsorganen i relation till luftföroreningshalter  

 

 Bertil Forsberg

Utvärdering av samverkan mellan pollen och luftföroreningar

2009-2010

Samverkar pollen och luftföroreningar i sin effekt på hälsan? Förstudie

 

 

Åslög Dahl

Utvärdering av samverkan mellan pollen och luftföroreningar

2009-2010

Hur påverkar en samtidig exponering för pollen och luftföroreningar hälsan? Preliminär rapport

 
 

 

Åslög Dahl

Akutbesök

2001-2008

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2008

 

 

 Bertil Forsberg

Delprogram: Livsmedel och brunnsvatten

Undersökning

År

Rapport

Språk

Data

Kontakt

Intagsberäkningar via livsmedel

1998-1999

Organiska Miljökontaminanter i svenska livsmedel

 

 

Per-Ola Darnerud

Intagsberäkningar via livsmedel

2001

Exponering för några organiska miljökontaminanter via livsmedel Intagsberäkningar

   

Per-Ola Darnerud

Uppskattning av
exponering för arsenik

 2004

Nationell kartläggning av arsenikhalter i brunnsvatten samt hälsoriskbedömning

 

 

Marika Berglund

Intagsberäkningar

 2003

Svensk intagsberäkning av dioxiner (PCDD/PCDF), dioxinlika PCBer och metylkvicksilver för barn baserad på aktuella analysdata samt kostundersökningen 2003

 

 

Per-Ola Darnerud

Intagsberäkningar

 2003

Intag av bromerade flamskyddsmedel hos barn i Sverige

 

Per-Ola Darnerud

Utvärdering angående hälsoeffekter av mangan

 2007

Manganese in drinking water (Mangan i dricksvatten)

 

Marika Berglund

 

Mätningar i brunnsvatten

 2007-2008

Dricksvatten från enskilda vattentäkter - Ett nationellt tillsynsprojekt 2007
 

Bilaga: Figrurer med provresultat

 

 

Göran Risberg

 

 

 2008

Kadmium i livsmedel från Jämtlands län

 

Dioxiner i livsmedel från Jämtlands län

 

 

Maria Ed

Exponering via livsmedel - intagsberäkningar

 2000-2006

Regionala skillnader i intag av persistenta organiska miljögifter hos förstföderskor i Uppsala, Göteborg och Lycksele

 

Per-Ola Darnerud

Intagsberäkningar

 1990-2007

Resthalter och tidstrend av bekämpningsmedlet endosulfan i livsmedel samt uppskattat intag för den svenska konsumenten

 

 

Stina Wallin

 

Pilotstudie

 2008

Provinsamling i anslutning till Riksmaten pilot 2008 – slutrapport

 

 

Heléne Enghardt Barbieri

 

Utvärderingsuppdrag

 2010

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumenter av viltkött?

 

 

Maria Wennberg

Matkorgsundersökning

 2010

Matkorgsstudien 2010 – analys av persistenta organiska ämnen i svenska matkorgsprover

 

Per-Ola Darnerud

Exponeringsberäkning

 2005-2011

Resthalter av bekämpningsmedel (OP1) som indikator i livsmedel samt uppskattat intag och risk bland svenska konsumenter (inklusive barn)

 

Anneli Widenfalk

Matkorgsundersökning

 1999, 2005, 2010

Phenolic substances in food – analytical survey of 11 phenols in Swedish Market Basket samples from 1999, 2005 and 2010

 

Per-Ola Darnerud

Uppskattning av exponering för bekämpningsmedel

2005-2013

Resthalter av pyretroider/pyretriner som indikator i livsmedel samt uppskattat intag för svenska konsumenter (inklusive barn

 

Astrid Mårtensson

Delprogram: Fysikaliska mätdata

Undersökning

År

Rapport

Språk

Data

Kontakt

Bullerinventering 2006

Uppskattning av antalet exponerade för väg, tåg- och flygtrafikbuller överstigande ekvivalent ljudnivå 55 dBA

   

Bengt Simonsson

Bullerinventering 2011

Kartläggning av antalet överexponerade för buller

   

crispin.dickson@sweco.se

 

 

 

Programområde: Miljögiftssamordning

Delprogram

Undersökning

År

Rapport

Språk

Data

Kontakt

Screening

Screening av ftalater, uppskattning av human exponering

2002-2003

Phthalates and their metabolites in human breast milk, blood and urine as
measures for monitoring exposure in human risk groups

 

Helen Håkansson

Screening

Screening av mysk – del av nordiskt projekt

--

Syntetiska myskföreningar i bröstmjök och fisk

 

 

Anders Glynn

Screening

Screening av triclosan, human exponering

2001

 

 

 

Margareta Adolfsson-Erici

Screening

 

2005

 Screening of organotin compounds in the Swedish environment

 

 John Sternbeck

Screening

 

2004

Siloxanes

 

Lennart Kaj

Screening

 

2004

Adipates

 

Mikael Remberger

Screening

 

 2005

Serumnivåer av pentaklorfenol, polyklorerade bifenyler och hydroxylerade metaboliter av PCB under graviditet och amning

 

Per-Ola Darnerud

Screening

Miljögifter i blod och fett

2007

Screening av humanvävnad

 

Gunilla Lindström

Screening

 

 

Screening av PBDD/F i humana matriser

 

Gunilla Lindström

Screening    

Human exposure to chlorinated paraffins via indoor air and dust

 

Urs Berger

Screening    

Bisfenol A i urin från män och kvinnor i Norr- och Västerbotten

   

Christian Lindh

Screening

Nonylfenol – med inriktning på human exponering

2010

Nonylfenol och bisfenol A i blod från ammande kvinnor

   

Anders Glynn

Screening

 

2009

Screening av PBDD/Fs i humana matriser – Del 2

 

Jessika Hagberg

Screening

 Analys av PFAA i serum

1996-2011

Perfluoroalkyl acids in serum from nursing women living in an area in Sweden with drinking water contamination

 

Irina Gyllenhammar


 

Referensdatabas

Version 6 (2010-11-02)

 

På uppdrag av Naturvårdsverket har vi gjort en sammanställning av rapporter, artiklar och publikationer som behandlar människors exponering för framför allt miljöföroreningar i Sverige, och som inte rapporterats inom ramen för den hälsorelaterade miljöövervakningen. Studier som enbart rör yrkesexponering eller halter i luft har inte tagits med. Luftdata och andra omgivningsdata kan sökas hos IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

 

Denna sida kommer att uppdateras fortlöpande. Saknar du någon publikation (egen eller andras) som du tycker ska finnas här är vi tacksamma om vi får veta det.   Anmälan av publikation  

 

Alla publikationer

Biologiska mätdata

                      Metaller

                      Organiska ämnen

Luftföroreningar

                      Individdata/exponering

                      Besvärsstudier/hälsoeffekter

Livsmedel och dricksvatten

                      Intagsberäkningar

                      Haltdata

Övrigt

 

 

Dataleveransmall Fältprotokoll Kvalitetsmärkning av data
Dataleveransmall 2 Ej relevant Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)
Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning Handledning för miljöövervakning Undersökningstyper och metoder för hälsorelaterad miljöövervakning
Kvalitetssystem
Handledning
Undersökningstyper
och metoder

 


  

Kontaktperson:

Marika Berglund
Telefon: 08-52487536
E-postadress: Marika.Berglund@ki.se
Institutet för miljömedicin (IMM)
Box 210
SE-171 77 Stockholm

 

 

Denna sida uppdateras av Institutet för miljömedicin (IMM)    Uppdaterad: 2014-09-08