Mer om COSMOS

Deltagare

 

Varje deltagare är viktig

Upp mot 150 000 svenska mobiltelefonanvändare, 18-65 år, (såväl personer som ringer mycket som personer som kanske nästan inte använder mobiltelefonen alls) får nu en förfrågan att delta i denna studie.  

Det är viktigt att så många som möjligt av de tillfrågade deltar i studien. Ju fler som deltar desto större är våra chanser att tidigt upptäcka eventuella hälsoeffekter! Av samma anledning ingår den svenska studien i ett samarbete med andra EU länder. Sammanlagt förväntas 250 000 personer medverka i olika länder. Alla dessa personer kommer att följas under minst 10 år framåt, och nya frågeformulär sänds ut ungefär vart femte år.   

Hur blir deltagarna utvalda?   

Två mobiltelefonoperatörer, Telia och Telenor, har lämnat uppgift om personer som har mobiletelefonabonnemang (motsvarande de uppgifter som finns tillgängliga i telefonkataloger och nummerupplysare). 

Förutom ovan nämnda mobiltelefonoperatörer har även andra operatörer förbundet sig att leverera de för studien nödvändiga data avseende mobiltelefonanvändning. 


Att delta i studien

Att delta i studien

Om du vill medverka i denna studie innebär det tre saker:

·         Att du besvarar ett frågeformuläret om din hälsa, livsstil och bruk av mobiltelefon.

·         Att vi om några år ber dig att fylla i ett nytt frågeformulär.

·         Att du ger ditt skriftliga medgivande till att vi, så länge du deltar i studien, får hämta information om din hälsa (t ex diagnos, tidpunkt för diagnos och föreskrivna läkemedel för diagnoser av relevans för studien från hälsoregiser vid landsting, universitet och Socialstyrelsen), inkomst och sociodemografiska uppgifter (Statistiska Centralbyrån, SCB) och om din mobiltelefonanvändning (från din operatör). Det senare  inkluderar tid och längd för, respektive typ (t ex tal eller SMS) av samtal, frekvensband samt första basstation för uppkoppling. Däremot kommer vi inte att få veta vem du ringer till eller vilka du får samtal från.

Informationen från register respektive operatörer kommer att tillsammans med svaren på frågorna i enkäten att utgöra underlaget för att belysa studiens frågeställning.

Medverkan är helt frivillig, data är sekretesskyddade och  avidentifieras före bearbetning

Det är frivilligt att delta i studien och genom att kontakta COSMOS-gruppen vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet kan man när som helst avbryta sin medverkan utan att motivera varför. Du kan också kontakta oss för att få ta del av de uppgifter som vi hämtat från register och mobiltelefonoperatörer.

Alla upplysningar, som samlas in, är sekretesskyddade (står under sekretessskydd) med stöd av sekretesslagen vilket innebär att ingen obehörig kommer  att få ta del av uppgifterna om dig. Alla som arbetar med studien har tystnadsplikt. Data kommer att bearbetas i kodad form utan personuppgifter på lösenordsskyddade datorer.

För gemensamma analyser i den internationella COSMOS-studien kommer data (utan personnummer) att sändas till ett internationellt projektcentrum inom EU. Resultaten kommer enbart att redovisas i tabeller och figurer för grupper utan möjlighet att identifiera enskilda individer. Studien har godkänts av etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet. Deltagare har enligt personuppgiftslagen rätt att få utdrag ur dataregistret och få rättelse av eventuella felaktiga uppgifter.


Resultat

Resultaten i studien

Resultaten för de grupper som jämförs i COSMOS forskningsstudie kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, men kommer även att kunna följas via studiens hemsida och i medierna. 


Forskarteam

Studien genomförs av Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och har utarbetats genom ett internationellt samarbete mellan forskare från Danmark, Finland, England och Nederländerna. Projektledare är professor Anders Ahlbom.

SCB (Statistiska Centralbyrån) står för det praktiska enkätarbetet.


Finansiering

Den svenska delen finansieras av forskningsmedel från Vetenskapsrådet, AFA och VINNOVA. Ericsson, Telenor och TeliaSonera har ställt medel till förfogande för VINNOVA för att stödja denna forskning, men det finns inte några kontrakt mellan dessa bolag och COSMOS- gruppen, som är helt självständig.


 

Institutet för miljömedicin

 

Institutet för miljömedicin

 

Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och utbildning inom det miljömedicinska området. En viktig uppgift är även att utföra hälsoriskbedömningar av olika miljöfaktorer i vår omgivning för att ge stöd till förebyggande åtgärder. Bland de miljöfaktorer som för närvarande är aktuella kan nämnas elektromagnetiska fält, luftföroreningar, och metaller. Sjukdomar som studeras omfattar bland annat astma och allergier, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar.

 
Miljömedicin=hur olika faktorer i miljön påverkar människors hälsa.

 

Internetadress:  http://ki.se/imm

 


 

Frågor och svar

 

Fakta om undersökningen

 

Vilket syfte har undersökningen?

För att kunna besvara frågor om eventuella hälsoeffekter av mobiltelefoner och andra nya teknologier har vi på Institutet för miljömedicin, i samarbete med flera andra europeiska länder, beslutat att starta en stor befolkningsstudie, som kallas COSMOS. I COSMOS kommer vi att följa en stor grupp européer under många år framåt i tiden, bl a avseende olika sjukdomar som cancer och neurologiska sjukdomar, men också förekomst av huvudvärk, sömnbesvär mm.

Trots att många vetenskapliga undersökningar genomförts kvarstår många frågetecken. För att kunna besvara frågan om mobiltelefonerande innebär en hälsorisk behövs stora studier som sträcker sig över lång tid. Såväl WHO som svenska myndigheter ger denna forskning hög prioritet.

Vilka står bakom undersökningen?

Den svenska delen av COSMOS genomförs av Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Studien har utarbetats genom ett internationellt samarbete mellan forskare från Danmark, Finland, England och Nederländerna.

 

Den svenska delen finansieras av forskningsmedel från Vetenskapsrådet, AFA och VINNOVA. Ericsson, Telenor och TeliaSonera har ställt medel till förfogande för VINNOVA för att stödja denna forskning, men det finns inte några kontrakt mellan dessa bolag och COSMOS- gruppen, som är helt självständig.

Förutom ovan nämnda mobiltelefonoperatörer kommer har även andra operatörer förbundet sig att leverera de för studien nödvändiga data avseende mobiltelefonanvändning.  

SCB (Statistiska Centralbyrån) står för det praktiska enkätarbetet.

Hur blir deltagarna utvalda?

Två mobiltelefonoperatörer, Telia och Telenor, har lämnat uppgift om personer som har mobiletelefonabonnemang (motsvarande de uppgifter som finns tillgängliga i telefonkataloger och nummerupplysare).

Förutom ovan nämnda mobiltelefonoperatörer kommer har även andra operatörer förbundet sig att leverera de för studien nödvändiga data avseende mobiltelefonanvändning. 

150 000 svenska mobiltelefonanvändare, 18-65 år (såväl personer som ringer mycket som personer som kanske nästan inte alls använder mobiltelefonen) får en förfrågan att delta i denna studie.

Vem ska delta i studien?

Det är viktigt att så många som möjligt av de tillfrågade deltar i studien. Ju fler som deltar desto större är våra chanser att tidigt upptäcka eventuella hälsoeffekter! Av samma anledning ingår den svenska studien i ett samarbete med andra EU länder. Sammanlagt förväntas 250 000 personer medverka i olika länder. Alla dessa personer kommer att följas under minst 10 år framåt, och nya frågeformulär sänds ut ungefär vart femte år. 

Vad innebär det att delta i studien?

Att medverka i denna studie innebär det tre saker:

·        Att besvara ett frågeformulär om hälsa, livsstil och bruk av mobiltelefon.

·        Att besvara ett nytt frågeformulär om några år

·         Att ge skriftligt medgivande till att vi, så länge personen deltar i studien, får hämta information om hälsa (t ex diagnos, tidpunkt för diagnos och föreskrivna läkemedel för diagnoser av relevans för studien från hälsoregiser vid landsting, universitet och Socialstyrelsen), inkomst och sociodemografiska uppgifter (Statistiska Centralbyrån, SCB) och om din mobiltelefonanvändning (från din operatör). Det senare  inkluderar tid och längd för, respektive typ (t ex tal eller SMS) av samtal, frekvensband (900/1800/200 MHz) samt första basstation för uppkoppling. Däremot kommer vi inte att få veta vem du ringer till eller vilka du får samtal från.  

Informationen från register respektive operatörer kommer att tillsammans med svaren på frågorna i enkäten att utgöra underlaget för att belysa studiens frågeställning om hälsoeffekter. 

Vad händer med de svar som deltagarna lämnar?

Alla upplysningar, som samlas in, står under sekretesskydd med stöd av sekretesslagen. Alla som arbetar med studien har tystnadsplikt. Data kommer att bearbetas i avidentifierad form på lösenordsskyddade datorer.  

För gemensamma analyser i den internationella COSMOS-studien kommer data i avidentifierad form sändas till ett internationellt projektcentrum inom EU. Resultaten kommer enbart att redovisas i tabeller och figurer för grupper utan möjlighet att identifiera enskilda individer. Studien har godkänts av etikprovningsnämnden vid Karolinska Institutet. Deltagare har enligt personuppgiftslagen rätt att få utdrag ur dataregistret och få rättelse av eventuella felaktiga uppgifter.

 

Samtliga lämnade och av oss införskaffade uppgifter åtnjuter sekretesskydd med stöd av 9 kap, 4§ i sekretesslagen. Alla som arbetar med studien har sekretessplikt. Studien har godkänts av Karolinska Institutets etikprövningsnämnd.  

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag att genomföra insamlingen av frågeblanketterna. SCB kommer även att komplettera informationen med uppgifter om inkomst, födelseland i klasser samt kod för län-kommun-församling från SCBs register över totalbefolkningen (RTB) En datafil med de registrerade svaren kompletterade med dessa uppgifter kommer sedan att översändas till forskargruppen vid Karolinska Institutet. Personnummer kommer då att finnas kvar på datafilen för komplettering av information från mobiltelefonoperatörer. Därefter kodas all information och en kodnyckel sparas inlåst för framtida tillägg av ny information. Personuppgiftsansvarig är Institutet för miljömedicin, kontaktperson är docent Lena Hillert. All bearbetning av insamlad information sker på dator i kodad form utan personuppgifter. När resultaten sammanställs kommer det att vara helt omöjligt att avgöra hur någon enskild person har svar

 

Är deltagandet frivilligt?

Det är frivilligt att delta i studien och genom att kontakta COSMOS-gruppen vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet en deltagare kan när som helst avbryta sin medverkan utan att motivera varför.

Hur redovisas resultaten i studien?

Resultaten i COSMOS forskningsstudie kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, men kommer även att kunna följas via studiens hemsida www.imm.ki.se/cosmos och i medierna.


 

Kontakt

 

Du kan kontakta genom att sända e-post till cosmos@imm.ki.se

eller genom att ringa Lena Hillert (08-52487636).

 


Länkar

Andra länders COSMOS forskarteam

Danmark

England

Finland

WHO Electromagnetic fields  

Statens strålskyddsinstitut: hemsida      

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Elektromagnetiska fält

EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för potentiella och nyligen identifierade riskfaktorer (SCENIHR) antog den 19 januari 2009 ett yttrande om möjliga hälsoeffekter av elektromagnetiska fält  (Health Effects of Exposure to EMF). Rapporten finns publicerad på SCENIHRs hemsida.

 Ett pressmeddelande finns här