Frågor och svar

 

Fakta om undersökningen

 

Vilket syfte har undersökningen?

För att kunna besvara frågor om eventuella hälsoeffekter av mobiltelefoner och andra nya teknologier har vi på Institutet för miljömedicin, i samarbete med flera andra europeiska länder, beslutat att starta en stor befolkningsstudie, som kallas COSMOS. I COSMOS kommer vi att följa en stor grupp européer under många år framåt i tiden, bl a avseende olika sjukdomar som cancer och neurologiska sjukdomar, men också förekomst av huvudvärk, sömnbesvär mm.

Trots att många vetenskapliga undersökningar genomförts kvarstår många frågetecken. För att kunna besvara frågan om mobiltelefonerande innebär en hälsorisk behövs stora studier som sträcker sig över lång tid. Såväl WHO som svenska myndigheter ger denna forskning hög prioritet.

Vilka står bakom undersökningen?

Den svenska delen av COSMOS genomförs av Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Studien har utarbetats genom ett internationellt samarbete mellan forskare från Danmark, Finland, England och Nederländerna.

 

Den svenska delen finansieras av forskningsmedel från Vetenskapsrådet, AFA och VINNOVA. Ericsson, Telenor och TeliaSonera har ställt medel till förfogande för VINNOVA för att stödja denna forskning, men det finns inte några kontrakt mellan dessa bolag och COSMOS- gruppen, som är helt självständig.

Förutom ovan nämnda mobiltelefonoperatörer kommer har även andra operatörer förbundet sig att leverera de för studien nödvändiga data avseende mobiltelefonanvändning.  

SCB (Statistiska Centralbyrån) står för det praktiska enkätarbetet.

Hur blir deltagarna utvalda?

Två mobiltelefonoperatörer, Telia och Telenor, har lämnat uppgift om personer som har mobiletelefonabonnemang (motsvarande de uppgifter som finns tillgängliga i telefonkataloger och nummerupplysare).

Förutom ovan nämnda mobiltelefonoperatörer kommer har även andra operatörer förbundet sig att leverera de för studien nödvändiga data avseende mobiltelefonanvändning. 

150 000 svenska mobiltelefonanvändare, 18-65 år (såväl personer som ringer mycket som personer som kanske nästan inte alls använder mobiltelefonen) får en förfrågan att delta i denna studie.

Vem ska delta i studien?

Det är viktigt att så många som möjligt av de tillfrågade deltar i studien. Ju fler som deltar desto större är våra chanser att tidigt upptäcka eventuella hälsoeffekter! Av samma anledning ingår den svenska studien i ett samarbete med andra EU länder. Sammanlagt förväntas 250 000 personer medverka i olika länder. Alla dessa personer kommer att följas under minst 10 år framåt, och nya frågeformulär sänds ut ungefär vart femte år. 

Vad innebär det att delta i studien?

Att medverka i denna studie innebär det tre saker:

·        Att besvara ett frågeformulär om hälsa, livsstil och bruk av mobiltelefon.

·        Att besvara ett nytt frågeformulär om några år

·         Att ge skriftligt medgivande till att vi, så länge personen deltar i studien, får hämta information om hälsa (t ex diagnos, tidpunkt för diagnos och föreskrivna läkemedel för diagnoser av relevans för studien från hälsoregiser vid landsting, universitet och Socialstyrelsen), inkomst och sociodemografiska uppgifter (Statistiska Centralbyrån, SCB) och om din mobiltelefonanvändning (från din operatör). Det senare  inkluderar tid och längd för, respektive typ (t ex tal eller SMS) av samtal, frekvensband (900/1800/200 MHz) samt första basstation för uppkoppling. Däremot kommer vi inte att få veta vem du ringer till eller vilka du får samtal från.  

Informationen från register respektive operatörer kommer att tillsammans med svaren på frågorna i enkäten att utgöra underlaget för att belysa studiens frågeställning om hälsoeffekter. 

Vad händer med de svar som deltagarna lämnar?

Alla upplysningar, som samlas in, står under sekretesskydd med stöd av sekretesslagen. Alla som arbetar med studien har tystnadsplikt. Data kommer att bearbetas i avidentifierad form på lösenordsskyddade datorer.  

För gemensamma analyser i den internationella COSMOS-studien kommer data i avidentifierad form sändas till ett internationellt projektcentrum inom EU. Resultaten kommer enbart att redovisas i tabeller och figurer för grupper utan möjlighet att identifiera enskilda individer. Studien har godkänts av etikprovningsnämnden vid Karolinska Institutet. Deltagare har enligt personuppgiftslagen rätt att få utdrag ur dataregistret och få rättelse av eventuella felaktiga uppgifter.

 

Samtliga lämnade och av oss införskaffade uppgifter åtnjuter sekretesskydd med stöd av 9 kap, 4§ i sekretesslagen. Alla som arbetar med studien har sekretessplikt. Studien har godkänts av Karolinska Institutets etikprövningsnämnd.  

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag att genomföra insamlingen av frågeblanketterna. SCB kommer även att komplettera informationen med uppgifter om inkomst, födelseland i klasser samt kod för län-kommun-församling från SCBs register över totalbefolkningen (RTB) En datafil med de registrerade svaren kompletterade med dessa uppgifter kommer sedan att översändas till forskargruppen vid Karolinska Institutet. Personnummer kommer då att finnas kvar på datafilen för komplettering av information från mobiltelefonoperatörer. Därefter kodas all information och en kodnyckel sparas inlåst för framtida tillägg av ny information. Personuppgiftsansvarig är Institutet för miljömedicin, kontaktperson är docent Lena Hillert. All bearbetning av insamlad information sker på dator i kodad form utan personuppgifter. När resultaten sammanställs kommer det att vara helt omöjligt att avgöra hur någon enskild person har svar

 

Är deltagandet frivilligt?

Det är frivilligt att delta i studien och genom att kontakta COSMOS-gruppen vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet en deltagare kan när som helst avbryta sin medverkan utan att motivera varför.

Hur redovisas resultaten i studien?

Resultaten i COSMOS forskningsstudie kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, men kommer även att kunna följas via studiens hemsida www.imm.ki.se/cosmos och i medierna.