Att delta i studien

Att delta i studien

Om du vill medverka i denna studie innebär det tre saker:

·         Att du besvarar ett frågeformuläret om din hälsa, livsstil och bruk av mobiltelefon.

·         Att vi om några år ber dig att fylla i ett nytt frågeformulär.

·         Att du ger ditt skriftliga medgivande till att vi, så länge du deltar i studien, får hämta information om din hälsa (t ex diagnos, tidpunkt för diagnos och föreskrivna läkemedel för diagnoser av relevans för studien från hälsoregiser vid landsting, universitet och Socialstyrelsen), inkomst och sociodemografiska uppgifter (Statistiska Centralbyrån, SCB) och om din mobiltelefonanvändning (från din operatör). Det senare  inkluderar tid och längd för, respektive typ (t ex tal eller SMS) av samtal, frekvensband samt första basstation för uppkoppling. Däremot kommer vi inte att få veta vem du ringer till eller vilka du får samtal från.

Informationen från register respektive operatörer kommer att tillsammans med svaren på frågorna i enkäten att utgöra underlaget för att belysa studiens frågeställning.

Medverkan är helt frivillig, data är sekretesskyddade och  avidentifieras före bearbetning

Det är frivilligt att delta i studien och genom att kontakta COSMOS-gruppen vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet kan man när som helst avbryta sin medverkan utan att motivera varför. Du kan också kontakta oss för att få ta del av de uppgifter som vi hämtat från register och mobiltelefonoperatörer.

Alla upplysningar, som samlas in, är sekretesskyddade (står under sekretessskydd) med stöd av sekretesslagen vilket innebär att ingen obehörig kommer  att få ta del av uppgifterna om dig. Alla som arbetar med studien har tystnadsplikt. Data kommer att bearbetas i kodad form utan personuppgifter på lösenordsskyddade datorer.

För gemensamma analyser i den internationella COSMOS-studien kommer data (utan personnummer) att sändas till ett internationellt projektcentrum inom EU. Resultaten kommer enbart att redovisas i tabeller och figurer för grupper utan möjlighet att identifiera enskilda individer. Studien har godkänts av etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet. Deltagare har enligt personuppgiftslagen rätt att få utdrag ur dataregistret och få rättelse av eventuella felaktiga uppgifter.